Jan7

Hillbilly Parade

Mattingly's Tavern, 16 N. Main St. , Florida